علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (2), سال (2009-3) , صفحات (155-166)

عنوان : ( تاثیر بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته بر خصوصیات کیفی و افزایش عمر انباری دو رقم آلبالو )

نویسندگان: محمد احمدی , غلامحسین داوری نژاد , مجید عزیزی ارانی , ناصر صداقت , علی تهرانی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آلبالو یکی از میوه های مهم بومی ایران است. این میوه بسیار فسادپذیر بوده و ماندگاری کمی دارد در این پژوهش ، تاثیر سه ترکیب گاز ی (هوای معمولی، 5% اکسیژن + 5% دی اکسیدکربن + 90 % نیتروژن و 10 % اکسیژن + %15 دی اکسیدکربن + 75 % نیتروژن) و دو دمای نگهداری صفر و 5 درجه سانتیگراد ر ا بر ر وی دو رقم اردی جوبلیوم و اردی بوترمو آلبالو در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت ه است . میوه ها 42 روز پس از بسته بندی، از نظر فاکتورهای مختلف کیفی نظیر کاهش وزن، سفتی بافت، مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتر، و رنگ ظاهری مورد ارزیابی قرار گرفتند . نتایج نشان داد که میوه ها در شرایط اتمسفر اصلاح شده خصوصیات کیفی از pH جمله کاهش وزن، سفتی بافت و رنگ را بهتر حفظ کردند .ترکیب گازی 5% اکسیژن+ 5% دی اکسیدکربن کمترین کاهش وزن و تغییر شکل بافت میوه را داشت . در رقم اردی جوبلیوم، در دمای 5 درجه پایینترین سطح اسیدیته قابل تیتراسیون مشاهده شد . همچنین نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت دمای 5 درجه سانتیگراد نسبت به دمای صفر درجه بر خصو صیات کیفی میوه ها بود.

کلمات کلیدی

, تمسفر اصلاح شده, کیفیت, ماندگاری , Érdi bőtermő , Érdi jubileum , (Prunus cerasus L.)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010371,
author = {احمدی, محمد and داوری نژاد, غلامحسین and عزیزی ارانی, مجید and صداقت, ناصر and تهرانی فر, علی},
title = {تاثیر بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته بر خصوصیات کیفی و افزایش عمر انباری دو رقم آلبالو},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2009},
volume = {22},
number = {2},
month = {March},
issn = {1029-4791},
pages = {155--166},
numpages = {11},
keywords = {تمسفر اصلاح شده، کیفیت، ماندگاری ،Érdi bőtermő ،Érdi jubileum ،(Prunus cerasus L.)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته بر خصوصیات کیفی و افزایش عمر انباری دو رقم آلبالو
%A احمدی, محمد
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A عزیزی ارانی, مجید
%A صداقت, ناصر
%A تهرانی فر, علی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2009

[Download]