علوم حدیث, دوره (14), شماره (1), سال (2009-5) , صفحات (8-33)

عنوان : ( جامع نویسان پیش از کلینی )

نویسندگان: سیدکاظم طباطبائی پور , علیه رضاداد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تبویب منطقی روایات بر پایه موضوعات از بهترین شیوه های فهم دقیق احادیث است که از دیر باز مورد توجّه فقها و محدثان قرار گرفته است . بر این اساس جوامعی با تنظیم احادیث و گردآوری موضوعات به تدریج نگاشته شد تا آنکه زمینه تدوین کتب اربعه حدیثی در اوایل قرن چهارم هجری فراهم آمد . در این پژوهش که با مراجعه گسترده به فهرست ها و منابع رجال شناختی سامان یافته است ‏، برآنیم تا با اثبات فرضیه وجود جوامع حدیثی پیش از کتب اربعه ، اشاره ای کوتاه به جامع نویسان پیش از کلینی داشته باشیم .

کلمات کلیدی

, حدیث, جامع نویسان, کتب اربعه, کلینی, کافی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010373,
author = {طباطبائی پور, سیدکاظم and رضاداد, علیه},
title = {جامع نویسان پیش از کلینی},
journal = {علوم حدیث},
year = {2009},
volume = {14},
number = {1},
month = {May},
issn = {1561-0098},
pages = {8--33},
numpages = {25},
keywords = {حدیث،جامع نویسان،کتب اربعه،کلینی،کافی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جامع نویسان پیش از کلینی
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%A رضاداد, علیه
%J علوم حدیث
%@ 1561-0098
%D 2009

[Download]