IDM2008 , 2008-11-11

عنوان : ( الگوریتمی جهت یافتن تناظر بین خوشه ها در خوشه بندی های متفاوت به منظور استفاده در خوشه بندی توافقی )

نویسندگان: حسین دلداری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خوشه بندی را می توان یکی از مهمترین مراحل در تحلیل داده ها برشمرد. روش های خوشه بندی بسیاری تاکنون توسعه داده شده‏اند. یکی از این روش ها که در مطالعات اخیر مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است، خوشه بندی توافقی می باشد. این روش بر روی مجموعه ای از خوشه بندی ها عمل می کند. هدف خوشه بندی توافقی، بدست آوردن یک خوشه بندی نهایی است به گونه ای که در آن خوشه ها از کیفیت و پایداری بالاتری نسبت به خوشه بندی های انجام شده اولیه برخوردار باشند. طبق مطالعاتی که انجام داده ایم الگوریتم های خوشه بندی توافقی، خوشه های هم شماره در خوشه بندی های مختلف را متناظر در نظر می گیرند. این در حالی است که در عمل ممکن است خوشه ای با یک شماره مشخص بسیار متفاوت از خوشه ای با همان شماره در خوشه بندی دیگر باشد و این می تواند در پائین آوردن کیفیت خروجی روش تاثیر منفی شدیدی بگذارد. الگوریتمی که در این مقاله پیشنهاد شده است، روشی را جهت تعیین خوشه های متناظر در خوشه بندی های مختلف ارائه می کند. در حقیقت بهتر است الگوریتم ارائه شده را به عنوان یک مرحله پیش پردازش، جهت انجام خوشه بندی توافقی محسوب کنیم. خروجی الگوریتم پیشنهادی در این مقاله، یک ماتریس تناظر بین خوشه‏ها در خوشه بندی های مختلف است که به عنوان ورودی در خوشه بندی توافقی مورد استفاده قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, داده کاوی, خوشه بندی توافقی, ماتریس تناظر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010382,
author = {دلداری, حسین},
title = {الگوریتمی جهت یافتن تناظر بین خوشه ها در خوشه بندی های متفاوت به منظور استفاده در خوشه بندی توافقی},
booktitle = {IDM2008},
year = {2008},
location = {تهران دانشگاه امیرکبیر, ايران},
keywords = {داده کاوی، خوشه بندی توافقی، ماتریس تناظر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T الگوریتمی جهت یافتن تناظر بین خوشه ها در خوشه بندی های متفاوت به منظور استفاده در خوشه بندی توافقی
%A دلداری, حسین
%J IDM2008
%D 2008

[Download]