پژوهش های قرآنی, دوره (12), شماره (48), سال (2007-1) , صفحات (108-127)

عنوان : ( جبر واختیار ازدیدگاه قرآن وکلام اسلامی(1) )

نویسندگان: ایوب اکرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین مقاله به مستندات نظریه های جبری ونشان دادن ایراد تقریرهای ناصواب انها ونیز پیش فرضهای انهاواثبات نظریه مختار با استناد به مفاهیم قرانی وکلامی پرداخته شده است

کلمات کلیدی

, جبر , اختیار, تفویض, قضاوقدر, اشاعره, علیت, علم ازلی, مشیت عام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010437,
author = {اکرمی, ایوب},
title = {جبر واختیار ازدیدگاه قرآن وکلام اسلامی(1)},
journal = {پژوهش های قرآنی},
year = {2007},
volume = {12},
number = {48},
month = {January},
issn = {2251-9815},
pages = {108--127},
numpages = {19},
keywords = {جبر -اختیار-تفویض-قضاوقدر-اشاعره-علیت- علم ازلی-مشیت عام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جبر واختیار ازدیدگاه قرآن وکلام اسلامی(1)
%A اکرمی, ایوب
%J پژوهش های قرآنی
%@ 2251-9815
%D 2007

[Download]