دانشکده فنی دانشگاه تبریز, سال (2007-5)

عنوان : ( جایابی بهینه تولید پراکنده DG بر اساس روش جدید قیمت گذاری دسترسی به شبکه توزیع )

نویسندگان: کوثری موحد , رضا قاضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله در تکمیل مطالعات انجام گرفته که عموما متناسب با ساختار تک قطبی بوده است، جایابی DG با شاخص مقایسه قیمت برق تحویلی به مشترک (از طریق DG یا نیروگاه بزرگ) صورت گرفته است. در این روش علاوه بر هزینه تلفات، سایر مولفه های هزینه برق تحویلی نیز مدنظر قرار می گیرد. قیمت برق تحویلی به شبکه توزیع، بعنوان ورودی در نظر گرفته می شود و هزینه ترانزیت برق از شبکه توزیع، براساس آلگوریتم جدید قیمت گذاری مکانی دسترسی به گره های شبکه توزیع بدست می آید. پس از تعیین مکان، بر اساس آلگوریتم پیشنهادی، ظرفیت و حوزه سرویس دهی آن تعیین می گردد. روش پیشنهادی بر روی شبکه واقعی پیاده سازی شده است.

کلمات کلیدی

, جایابی بهینه تولید پراکنده, شبکه توزیع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010466,
author = {کوثری موحد and قاضی, رضا},
title = {جایابی بهینه تولید پراکنده DG بر اساس روش جدید قیمت گذاری دسترسی به شبکه توزیع},
journal = {دانشکده فنی دانشگاه تبریز},
year = {2007},
month = {May},
issn = {1029-8568},
keywords = {جایابی بهینه تولید پراکنده، شبکه توزیع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جایابی بهینه تولید پراکنده DG بر اساس روش جدید قیمت گذاری دسترسی به شبکه توزیع
%A کوثری موحد
%A قاضی, رضا
%J دانشکده فنی دانشگاه تبریز
%@ 1029-8568
%D 2007

[Download]