دانشکده فنی دانشگاه تهران, سال (2006-11)

عنوان : ( برنامه ریزی توان راکتیو چند هدفه درشبکه های قدرت با استفاده از روش کلونی مورچه شتاب یافته و وزن دهی سلسله مراتبی )

نویسندگان: رضا قاضی , ابوالفضل عرب پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برنامه ریزی توان راکتیو - الگوریتم کلونی مورچه ها-

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی توان راکتیو , الگوریتم کلونی مورچه ها,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010469,
author = {قاضی, رضا and عرب پور, ابوالفضل},
title = {برنامه ریزی توان راکتیو چند هدفه درشبکه های قدرت با استفاده از روش کلونی مورچه شتاب یافته و وزن دهی سلسله مراتبی},
journal = {دانشکده فنی دانشگاه تهران},
year = {2006},
month = {November},
issn = {1026-0803},
keywords = {برنامه ریزی توان راکتیو - الگوریتم کلونی مورچه ها-},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برنامه ریزی توان راکتیو چند هدفه درشبکه های قدرت با استفاده از روش کلونی مورچه شتاب یافته و وزن دهی سلسله مراتبی
%A قاضی, رضا
%A عرب پور, ابوالفضل
%J دانشکده فنی دانشگاه تهران
%@ 1026-0803
%D 2006

[Download]