کتاب ماه دین, دوره (5), شماره (49), سال (2002-10) , صفحات (27-35)

عنوان : ( نقدی و نظری بر «تاریخ جامع ادیان، جان بی ناس، ترجمه علی‌اصغر حکمت» )

نویسندگان: فیاض قرائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقدی و نظری است بر «تاریخ جامع ادیان، جان بی ناس، ترجمه علی‌اصغر حکمت».

کلمات کلیدی

, دین, هندو,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010480,
author = {قرائی, فیاض},
title = {نقدی و نظری بر «تاریخ جامع ادیان، جان بی ناس، ترجمه علی‌اصغر حکمت»},
journal = {کتاب ماه دین},
year = {2002},
volume = {5},
number = {49},
month = {October},
issn = {****-0099},
pages = {27--35},
numpages = {8},
keywords = {دین، هندو، سیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقدی و نظری بر «تاریخ جامع ادیان، جان بی ناس، ترجمه علی‌اصغر حکمت»
%A قرائی, فیاض
%J کتاب ماه دین
%@ ****-0099
%D 2002

[Download]