کتاب ماه دین, دوره (6), شماره (60), سال (2003-10) , صفحات (54-59)

عنوان : ( تنتره )

نویسندگان: فیاض قرائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در باره مکتب تنتره هندویی است.

کلمات کلیدی

, هندو, تنتره,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010482,
author = {قرائی, فیاض},
title = {تنتره},
journal = {کتاب ماه دین},
year = {2003},
volume = {6},
number = {60},
month = {October},
issn = {****-0099},
pages = {54--59},
numpages = {5},
keywords = {هندو، تنتره، چکره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تنتره
%A قرائی, فیاض
%J کتاب ماه دین
%@ ****-0099
%D 2003

[Download]