علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (2), سال (2009-3) , صفحات (65-75)

عنوان : ( بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های وحشی و زراعی زرشک (Berberis sp.) استانهای خراسان با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP )

نویسندگان: سمیه حیدری , سیدحسن مرعشی , محمد فارسی , امین میرشمسی کاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زرشک بیدانه (Berberis vulgaris L. var. asperma) یکی از معدود گیاهان زراعی است که فقط در کشور ایران و جنوب استان خراسان کشت می شود. منشا این گونه مشخص نیست و هیچگونه مطالعه ای در زمینه شناسایی روابط خویشاوندی آن با دیگر گونه های وحشی کشور انجام نگرفته است. در این تحقیق از نشانگر مولکولی برای بررسی تنوع ژنتیکی و رابطه خویشاوندی 30 نمونه مختلف زرشک وحشی و زراعی متعلق به استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی به همراه دو نمونه زرشک زینتی و یک نمونه از جنس ماهونیا جهت بررسی جدایی دو جنس زرشک و ماهونیا توسط 4 ترکیب آغازگری (EcoRI/TruII) استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه خوشه ای نشان داد که دو جنس ماهونیا و زرشک در دو گروه کاملا مجزا و با فاصله ژنتیک قابل توجهی از یکدیگر قرار می گیرند.

کلمات کلیدی

, زرشک, زرشک بیدانه, ماهونیا, تنوع ژنتیکی, AFLP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010498,
author = {حیدری, سمیه and مرعشی, سیدحسن and فارسی, محمد and میرشمسی کاخکی, امین},
title = {بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های وحشی و زراعی زرشک (Berberis sp.) استانهای خراسان با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2009},
volume = {22},
number = {2},
month = {March},
issn = {1029-4791},
pages = {65--75},
numpages = {10},
keywords = {زرشک، زرشک بیدانه، ماهونیا، تنوع ژنتیکی، AFLP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های وحشی و زراعی زرشک (Berberis sp.) استانهای خراسان با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP
%A حیدری, سمیه
%A مرعشی, سیدحسن
%A فارسی, محمد
%A میرشمسی کاخکی, امین
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2009

[Download]