علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (2), سال (2009-3) , صفحات (113-121)

عنوان : ( ارزیابی کیفیت درونی میوه کیوی به صورت غیر مخرب با استفاده از طیف سنجی مرئی و مادون قرمز نزدیک )

نویسندگان: علی مقیمی , محمدحسین اق خانی , آمنه سازگار نیا , مجید سرمد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین رسیدگی مهمترین قسمت در ارزیابی کیفیت درونی می وه ها می باشد که به چند عامل مانند میزان مواد جامد محلول،بستگی دارد . بیشتر روش ها برای اندازه گیر ی این عوامل مخرب، وقت گیر و گران می باشند . بنابراین توسعه یک pH سفتی وروش غیر مخرب برای تعیین کیفیت میوه ها ضروری به نظر می رسد. هدف از انجام این تحقیق بررس ی و ارزیابی روش طیف میوه کیوی بود . طیف سنجی مادون قرمز یک روش سریع و غیر pH سنجی مادون قرمز درتعیین میزان مواد جامد محلول ومخرب است که مهمترین مزیت آن اندازه گیری چند پارامتر کیفی با انجام یک آزمایش می باشد. برای این منظور در ناحیه بین400 تا nm 1000 از میوه کیوی طیف گیری شد. سپس نمونه ها به دو دسته تقسیم شدند که دسته اول برای تدوین مدل تاکالیبراسیون و دسته دوم برای پیشگویی کیفیت درونی و ارزیابی مدل بود . قبل از مدل سازی به منظور حذف نویز ها از جدیدترین روش های پیش پردازش داده های طیفی مانند تبدیل متغیر نر مال استاندارد، تصحیح پخش افزاینده، فیلتر میانه و مشتق گیری استفاده شد . در مرحله بعدی مدل ها با استفاده از روش های مختلف کالیبراسیون مانند آنالیز مولفه های اصلی و کمترین توان ه ای دوم جزئی ساخته شدند . عملکرد مدل های مختلف با تعیین ضریب همبستگی بین پارامتر های اندازه گیری شده به صورت مخرب کیوی به ترتیب با ضریب همبستگی pH و پیشگویی شده به کمک مدل، مورد ارزیابی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, ارزیابی, کیفیت درونی میوه, روش های غیر مخرب, طیف سنجیمرئی و مادون قرمز, کیوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010501,
author = {مقیمی, علی and اق خانی, محمدحسین and آمنه سازگار نیا and سرمد, مجید},
title = {ارزیابی کیفیت درونی میوه کیوی به صورت غیر مخرب با استفاده از طیف سنجی مرئی و مادون قرمز نزدیک},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2009},
volume = {22},
number = {2},
month = {March},
issn = {1029-4791},
pages = {113--121},
numpages = {8},
keywords = {ارزیابی-کیفیت درونی میوه-روش های غیر مخرب-طیف سنجیمرئی و مادون قرمز- کیوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کیفیت درونی میوه کیوی به صورت غیر مخرب با استفاده از طیف سنجی مرئی و مادون قرمز نزدیک
%A مقیمی, علی
%A اق خانی, محمدحسین
%A آمنه سازگار نیا
%A سرمد, مجید
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2009

[Download]