سیاست, دوره (39), شماره (1), سال (2009-4) , صفحات (115-136)

عنوان : ( بازنمایی عنصرایرانی در گزارش نامه های تاریخی روزگار قاجاریه )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاریخ به معنای پژوهش درباره رویدادهایی است که دریک دوره زمانی خاص از سوی افراد پژوهشگر به شمار آمده، به چشم دیده شده و در ذهن، مورد عطف توجه قرار گرفته اند و به کار ساختن سازه ای از روایت درباره همان رویدادها آمده اند.واقعیت فزون برتاریخ است و با فاصله ای بسیار از حیث عدد و رقم، پیشتاز است.این امر به زایش هویت می انجامد. هویت در این معنا یکی از محک هایی است که می توان با تکیه بر آن، رخداد تاریخی شده را مورد بررسی قرار داد. هنگامی که از هویت به مثابه فرآیند سخن می گوییم در حقیقت از استمرار پدیده های تاریخی شده ای سخن به میان آورده ایم که یک فرد، گروه، قوم یا ملت در مقام پاسخ به پرسش هایی که از او درباره گذشته اش پرسیده اند برمی آید.نگارنده با واکاوی چهار اثر تاریخی در صدد بررسی عنصر ایرانی هویت در گزارش های تاریخی روزگار قاجاران برآمده است.

کلمات کلیدی

, هویت, تاریخ نگاری, عنصرایرانی هویت, قاجاریه, کیستی و چیستی ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010515,
author = {خلیلی, محسن},
title = {بازنمایی عنصرایرانی در گزارش نامه های تاریخی روزگار قاجاریه},
journal = {سیاست},
year = {2009},
volume = {39},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-9678},
pages = {115--136},
numpages = {21},
keywords = {هویت،تاریخ نگاری،عنصرایرانی هویت،قاجاریه،کیستی و چیستی ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازنمایی عنصرایرانی در گزارش نامه های تاریخی روزگار قاجاریه
%A خلیلی, محسن
%J سیاست
%@ 1735-9678
%D 2009

[Download]