علوم زمین, ( ISI ), سال (2007-12)

عنوان : ( زیست چینه شناسی سازند نیزار بر پایه نانوپلانکتون های آهکی در برش الگو واقع در تنگ نیزار )

نویسندگان: اکرم پوراسماعیل , فاطمه هادوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به گسترش نانوپلانکتونهای آهکی بازه زمانی برش مورد مطالعه با زونهای CC25 و CC26 از زون بندی سیسینگ (1977) همخوانی دارد. بر مبنای زیست زونهای مشخص شده سن سازند نیزار در محل برش الگو ماستریشتین پسین پیشنهاد میگردد.

کلمات کلیدی

, زیست چینه شناسی, سازند نیزار, برش الگو , تنگ نیزار, نانوپلانکتون های آهکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010526,
author = {پوراسماعیل, اکرم and هادوی, فاطمه},
title = {زیست چینه شناسی سازند نیزار بر پایه نانوپلانکتون های آهکی در برش الگو واقع در تنگ نیزار},
journal = {علوم زمین},
year = {2007},
month = {December},
issn = {1023-7429},
keywords = {زیست چینه شناسی، سازند نیزار، برش الگو ، تنگ نیزار، نانوپلانکتون های آهکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیست چینه شناسی سازند نیزار بر پایه نانوپلانکتون های آهکی در برش الگو واقع در تنگ نیزار
%A پوراسماعیل, اکرم
%A هادوی, فاطمه
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2007

[Download]