پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2009-9) , صفحات (163-172)

عنوان : ( تاثیر کود نیتروژن و تراکم گیاهی بر جذب وکارآیی مصرف نور در کلزا )

نویسندگان: مجید کریمیان کلیشادرخی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه اثر کود نیتروژن وتراکم گیاهی بر جذب وکارآیی مصرف نور در دورقم کلزای بهاره، آزمایشی دربهار سال 1384 درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مشهد انجام شد. این آزمایش در قالب اسپلیت فاکتوریل برپایه طرح بلوکهای کامل تصادفی ودرچهار تکرار اجراشد. کود اوره (شامل دو سطح 100 و150 کیلوگرم درهکتار) درکرتهای اصلی وترکیب تراکم گیاهی (شامل سه سطح 60، 80 و100 بوته درمترمربع) و ارقام کلزا (شامل رقم زودرس Hyola308 ورقم متوسط رس Option500) درکرتهای فرعی قرار داده شدند. نتایج نشان داد که تیمارها (سطوح نیتروژن، تراکم ورقم) اثر معنی داری بر میزان جذب وکارآیی مصرف نور (RUE) به عنوان مولفه های موثر بر تولید و تجمع ماده خشک گیاهی وعملکرد دانه داشتند. افزایش مصرف کود نیتروژن، به طور معنی داری باعث افزایش RUE شد. رقم Hyola308 نسبت به رقم Option500، دارای کارآیی مصرف نور ، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و عملکرد روغن بیشتری بود. تراکم 80 بوته در مترمربع از نظر تولید و تجمع ماده خشک گیاهی و کارآیی مصرف نور برتری معنی داری بر دو سطح دیگر تراکم داشت. افزایش ماده خشک در تراکم 80 بوته درمترمربع، ناشی از جذب بیشتر تشعشع و افزایش RUE در این تراکم می باشد. از بین صفات اندازه گیری شده درطول فصل رشد، شاخص سطح برگ به طور معنی داری تحت تاثیر فاکتورهای آزمایشی قرار گرفت؛ درحالی که درصد روغن دانه ارقام مورد آزمایش تحت تاثیر هیچکدام از تیمارها قرار نگرفت.

کلمات کلیدی

, تشعشع, ماده خشک, تراکم گیاهی, کارآیی مصرف نور,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010556,
author = {کریمیان کلیشادرخی, مجید and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {تاثیر کود نیتروژن و تراکم گیاهی بر جذب وکارآیی مصرف نور در کلزا},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2009},
volume = {7},
number = {1},
month = {September},
issn = {۲۰۰۸-۱۴۷۲},
pages = {163--172},
numpages = {9},
keywords = {تشعشع، ماده خشک، تراکم گیاهی، کارآیی مصرف نور، کلزا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر کود نیتروژن و تراکم گیاهی بر جذب وکارآیی مصرف نور در کلزا
%A کریمیان کلیشادرخی, مجید
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ ۲۰۰۸-۱۴۷۲
%D 2009

[Download]