پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2009-9) , صفحات (23-30)

عنوان : ( ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینی )

نویسندگان: فرزاد حسین پناهی قروچائی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاهش دمای خاک و تعدیل میکروکلیمای سیب‌زمینی توسط یک گیاه سایه‌انداز، در نواحی که دمای هوا و خاک در طول فصل رشد زیاد است، یک راهکار زراعی مناسب جهت بهبود عملکرد این گیاه می‌باشد. برخی مطالعات نشان داده‌اند که ذرت یک گیاه سایه‌انداز مناسب در این راستا می‌باشد. این آزمایش با هدف ارزیابی کشت مخلوط ذرت و سیب‌زمینی تحت شرایط آب و هوایی مشهد با هفت تیمار و سه تکرار در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل; MC (تک‌کشتی ذرت)، MP (تک‌کشتی سیب‌زمینی)، S (کشت نواری)، 25% I ، 50% I ، 75% I ( به ترتیب با 25% ، 50% و 75% همپوشانی ردیفهای ذرت و سیب‌زمینی در تیمار نواری) و R (کشت مخلوط ردیفی) بودند. نتایج نشان دادکه سایه‌اندازی سبب افزایش سطح ویژه برگ سیب‌زمینی شد، به گونه‌ای که بیشترین و کمترین مقدار متغیر مذکور به ترتیب در تیمارهای R وMP مشاهده شد. با همپوشانی تدریجی ردیفهای ذرت و سیب‌زمینی در تیمار S (یعنی به ترتیب تیمارهای 25% I ،50%I ، 75%I و R) عملکرد ذرت در اثر فاصله بیشتر ردیفها نسبت به کشت خالص افزایش، و در مقابل عملکرد سیب‌زمینی در اثر سایه‌اندازی بیش از حد ذرت کاهش یافت، در نتیجه اختلاف معنی‌داری بین LER تیمارهای آزمایش حاصل نشد. بنابراین براساس نتایج این آزمایش کشت همزمان ذرت و سیب‌زمینی در تراکم کشت خالص خود توصیه نمی‌شود و جهت حصول نتایج بهتر باید تراکم ذرت را کاهش داد یا از سیستمهای کشت تاخیری استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, تعدیل میکروکلیما, سایه‌انداز, سطح ویژه برگ, نسبت برابری زمین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010557,
author = {حسین پناهی قروچائی, فرزاد and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and قربانی, رضا},
title = {ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینی},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2009},
volume = {7},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-1472},
pages = {23--30},
numpages = {7},
keywords = {تعدیل میکروکلیما، سایه‌انداز، سطح ویژه برگ، نسبت برابری زمین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینی
%A حسین پناهی قروچائی, فرزاد
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A قربانی, رضا
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2009

[Download]