پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2009-9) , صفحات (127-136)

عنوان : ( بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه )

نویسندگان: جبار فلاحی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت کود یک عامل مهم در موفقیت کشت گیاهان دارویی بوده و در این بین شناسایی کودهای سازگار با طبیعت و مناسب برای گیاه می تواند اثرات مطلوبی بر شاخص های کمی و کیفی گیاه داشته باشد. در این راستا آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا گردید. تیمارهای این آزمایش شامل کود بیولوژیک نیتروکسین، باکتریهای حل کننده فسفات، مخلوط کود بیولوژیک نیتروکسین با باکتریهای حل کننده فسفات و تیمار شاهد(عدم استفاده از کود) بود. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که تیمارهای مورد بررسی اثر معنی داری بر صفات کمی (تعداد شاخه اصلی، تعداد گل آذین در بوته، قطر گل، عملکرد گل تر، عملکرد گل خشک، عملکرد بذر) و کیفی ( عملکرد اسانس و عملکرد کا مازولن در هکتار) گیاه بابونه داشت. بیشترین عملکرد گل تر و خشک در تیمارهای نیتروکسین و باکتری حل کننده فسفات به دست آمد. بیشترین عملکرد اسانس و کامازولن در هکتار، به ترتیب در تیمارهای باکتری حل کننده فسفات(8600گرم) و نیتروکسین(923گرم) مشاهده شد. همچنین کمترین مقدار گل تر، گل خشک، عملکرد اسانس و کامازولن در هکتار، در تیمار مخلوط کود بیولوژیک نیتروکسین با باکتریهای حل کننده فسفات مشاهده شد. به نظر می‌رسد که کودهای بیولوژیک می توانند در کشاورزی پایدار به عنوان یک جایگزین برای کودهای شیمیایی در گیاه دارویی بابونه مطرح باشند.

کلمات کلیدی

, اسانس, کامازولن, نیتروکسین, باکتری‌های حل کننده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010559,
author = {فلاحی, جبار and کوچکی, علیرضا and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2009},
volume = {7},
number = {1},
month = {September},
issn = {۲۰۰۸-۱۴۷۲},
pages = {127--136},
numpages = {9},
keywords = {اسانس، کامازولن، نیتروکسین، باکتری‌های حل کننده فسفات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه
%A فلاحی, جبار
%A کوچکی, علیرضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ ۲۰۰۸-۱۴۷۲
%D 2009

[Download]