پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2009-9) , صفحات (143-151)

عنوان : ( بررسی اثر تاریخ کاشت، زمان و روشهای مختلف مدیریت علف‌های هرز در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز )

نویسندگان: رضا قربانی , علیرضا کوچکی , مریم جهانی کندری , آزاده حسینی , علی اصغر محمدآبادی , مژگان ثابت تیموری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت ، زمان و روش کنترل علف های هرز زیره سبز بر جمعیت و بیوماس علفهای هرز مزرعه آزمایشی در دو سال زراعی 85 و 86 در مزرعه ی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مشهد به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ٣ تکرار انجام شد. تیمار های آزمایش شامل تاریخ کاشت (۲٠آذر،٣٠ دی ، ۱۰ اسفند)، زمان کنترل علف های هرز (مراحل ظهور برگ واقعی ، شاخه دهی و شروع تشکیل چتر)، روش کنترل ( وجین دستی، استفاده از شعله افکن و شاهد) بودند . نتایج این آزمایش نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر عملکرد زیره سبز معنی دار بود به طوریکه بیشترین و کمترین عملکرد به ترتیب در تاریخ کاشت های 20 آذر و 10 اسفند بدست آمد. تاخیر در کاشت عملکرد کاه، تعداد چترک در چتر، تعداد دانه در بوته و عملکرد بیولوژیک را کاهش داد. در بین تیمار های مختلف زمان کنترل علفهای هرز تفاوت معنی‌داری بین مراحل تشکیل چتر و شاخه‌دهی با ظهور برگ واقعی از نظر عملکرد زیره وجود داشت بطوریکه بیشترین عملکرد دانه، عملکرد کاه و عملکرد بیولوژیک در مرحله ای که علف‌های هرز آن در زمان شاخه دهی کنترل شده بودند، ملاحظه گردید. همچنین تفاوت معنی‌داری در عملکرد و اجزای عملکرد بین روش وجین دستی و تیمار های شاهد و شعله افکن مشاهده گردید. به‌طورکلی بیشترین عملکرد دانه، کاه و بیولوژیک در روش کنترل علفهای هرز با استفاده از وجین دستی به‌دست آمد.

کلمات کلیدی

, کنترل زراعی, Cuminum cyminum , شعله افکن, گیاهان دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010560,
author = {قربانی, رضا and کوچکی, علیرضا and جهانی کندری, مریم and حسینی, آزاده and محمدآبادی, علی اصغر and ثابت تیموری, مژگان},
title = {بررسی اثر تاریخ کاشت، زمان و روشهای مختلف مدیریت علف‌های هرز در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2009},
volume = {7},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-1472},
pages = {143--151},
numpages = {8},
keywords = {کنترل زراعی، Cuminum cyminum ، شعله افکن، گیاهان دارویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر تاریخ کاشت، زمان و روشهای مختلف مدیریت علف‌های هرز در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز
%A قربانی, رضا
%A کوچکی, علیرضا
%A جهانی کندری, مریم
%A حسینی, آزاده
%A محمدآبادی, علی اصغر
%A ثابت تیموری, مژگان
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2009

[Download]