بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق , 2008-11-30

عنوان : ( جایابی بهینه کلید و انتخاب مانور در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن تو لیدپراکنده )

نویسندگان: احمد جاوید غنی زاده , رضا قاضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جایابی بهینه کلید و انتخاب مانور در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن تو لیدپراکنده

کلمات کلیدی

جایابی بهینه کلید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010577,
author = {غنی زاده, احمد جاوید and قاضی, رضا},
title = {جایابی بهینه کلید و انتخاب مانور در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن تو لیدپراکنده},
booktitle = {بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جایابی بهینه کلید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جایابی بهینه کلید و انتخاب مانور در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن تو لیدپراکنده
%A غنی زاده, احمد جاوید
%A قاضی, رضا
%J بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
%D 2008

[Download]