بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق , 2006-11-13

عنوان : ( ارزیابی اقتصادی تاثیر خروج ژنراتورها و خطوط انتقال در امنیت شبکه )

نویسندگان: محسن قاینی صوفی آبادی , رضا قاضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با بررسی تاثیر خـروج ژنراتورهـا و خطـوط بـر روی پارامترهای اقتصادی سیستم، اهمیت ژنراتورها و خطوط در امنیت شبکه مشخص می شود . در اثـر خـروج اجبـاری یـا برنامهریزی شدة عناصر اصلی سیستم قدرت یعنی ژنراتورهـا، خطوط انتقال و ترانسفورماتورها سیستم متحمل افزایش هزینه خواهد شد . افزایش هزینه می توانـد در نتیجـه افـزایش هزینـة تولید ناشی از تغییر آرایش تولید، افزایش تلفات سیستم انتقال و یا افزایش در هزینههای انتقال باشد . با ارزیـابی اقتصـادی از خروج عناصر اصلی و تاثیر آنها بر هزینه های سیستم می تـوان آنها را رتبهبندی نمود . از این رتبهبندی میتوان بمنظور برنامه - ریزی تعمیـرات و نگهـداری پیشـگیرانه و ارائـة سـیگنالهای اقتصادی به بازیگران جهت سرمایه گـذاری در توسـعة شـبکة انتقال استفاده نمود

کلمات کلیدی

, ارزیابی اقتصادی , امنیت شبکة انتقال , خروج ژنراتور و خط انتقال , رتبه بندی خطوط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010586,
author = {قاینی صوفی آبادی, محسن and قاضی, رضا},
title = {ارزیابی اقتصادی تاثیر خروج ژنراتورها و خطوط انتقال در امنیت شبکه},
booktitle = {بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ارزیابی اقتصادی - امنیت شبکة انتقال - خروج ژنراتور و خط انتقال - رتبه بندی خطوط},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اقتصادی تاثیر خروج ژنراتورها و خطوط انتقال در امنیت شبکه
%A قاینی صوفی آبادی, محسن
%A قاضی, رضا
%J بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2006

[Download]