بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق , 2006-11-13

عنوان : ( تخصیص هزینههای انتقال به ژنراتورها و بارهای شبکه با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان )

نویسندگان: محسن قاینی , رضا قاضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله الگوریتمی برای تخصیص هزینههـای انتقـال بـه استفادهکنندگان از سیستم انتقال اعم از بارها و ژنراتورها با در نظر گرفتن قسـمت ی از هزینـه هـا بعنـوان هزینـ ههـای قابلیـت اطمینان از شبکه ارائه شده است . قرار دادن قسمتی از ظرفیت انتقال به عنوان حاشـیه ی امنیـت و قابلیـت اطمینـان یکـی از ضروریات برنامهریزی و بهره برداری سیستم قدرت می باشد تا در صورت بروز حـوادث ، شـبکه همچنـان پایـداری خـود را حفظ نماید . بنابراین بنظر می رسد قرار دادن قسمتی از هزینه - های انتقال به این موضوع منصفانه باشد تا بازیگران برحسـب میزان استفاده از این حاشیه ی اطمینان هزینه پرداخـت نماینـد . مطابق با قوانین قیمت گـذاری در کشـورهای اروپـایی هزینـة انتقال باید به هر دو بخش ژنراتورها و بارها اختصـاص یابـد ولی درصد آن در کشورهای مختلف متفـاوت اسـت . در ایـن مقاله نیز هزینه های انتقال به هر دو بخش تخصیص داده شـده است . برای سنجش، الگوریتم پیشنهادی بر روی شبکة 24 باسة IEEE . پیاده شده است

کلمات کلیدی

, تخصیص هزینة انتقال , ردیابی توان , قابلیت اطمینان , سهم ژنراتور و بار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010587,
author = {قاینی, محسن and قاضی, رضا},
title = {تخصیص هزینههای انتقال به ژنراتورها و بارهای شبکه با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان},
booktitle = {بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تخصیص هزینة انتقال - ردیابی توان - قابلیت اطمینان - سهم ژنراتور و بار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخصیص هزینههای انتقال به ژنراتورها و بارهای شبکه با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان
%A قاینی, محسن
%A قاضی, رضا
%J بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2006

[Download]