بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق , 2006-11-13

عنوان : ( تخصیص هزینه توان راکتیو در محیط تجدید ساختار یافته صنعت برق )

نویسندگان: رضا قاضی , مرتضی رحیمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در محیط غیر ر قابتی معمولا بخشی از هزینه توان راکتیو در قیمت توان اکتیـو و بخشـی بـه صـورت جریمـه در ضـریب قدرت بار منظور می گردد . در حالیکه در محیط رقابتی جهت عملکرد مطلوب سیستم بایستی این بخش از خدمات جـانبی 1 ، از طریق قرارداد یا بازار پیشنهاد قیمت ، خریداری شود . لـذا هزینه آن بایستی به طور عادلانه توسط مصرف کننده پرداخت شود . بنابراین در بازار توان راکتیو تخصیص هزینه به صـورت عادلانه به مشترکین، بسیاز مورد توجـه اسـت . در ایـن مقالـه روشی جدید جهت تخصـیص هزینـه بـه مشـترکین در بـازار راکتیو در فضای رقابتی ارائه می گردد . از مهمترین مشخصات این روش، محاسبه سهم بارها در تلفـات راکتیـو خطـوط بـه شیوهای مبتن ی بر تئور ی سهم متناسب است، که در آن تلفـات اکتیو و راکتیو خط ناش ی از انتقال توان راکت یو به بارها منظـور میشود . بعبارت دیگر در روش پیشنهادی آن بخش از تلفـات خط که مربوط به خطوطی است که تمام توان ر اکتیـو ورودی را جذب می نمایند از تلفات ناشی از انتقـال تـوان راکتیـو بـه بارها جدا می شـود . همچنـین در ایـن روش سـهم مشـارکت سیستم در تأمین توان راکتیو از سهم منابع جدا مـی شـود . لـذا تخصیص هزینه بصورت عادلانه بین مشترکین صـورت مـی - گیرد

کلمات کلیدی

, محیط رقابتی, بازار راکتیو, تخصیص هزینه, ردیابی توان راکتیو, قاعده سهم متناسب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010588,
author = {قاضی, رضا and رحیمیان, مرتضی},
title = {تخصیص هزینه توان راکتیو در محیط تجدید ساختار یافته صنعت برق},
booktitle = {بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {محیط رقابتی، بازار راکتیو، تخصیص هزینه، ردیابی توان راکتیو، قاعده سهم متناسب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخصیص هزینه توان راکتیو در محیط تجدید ساختار یافته صنعت برق
%A قاضی, رضا
%A رحیمیان, مرتضی
%J بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2006

[Download]