هفدهمین کنفرانس بین المللی برق , 2002-10-28

عنوان : ( بهبود پایداری سیستمهای قدرت چند ماشینه با بکارگیری کنترل فازی مقاوم بر رویSMES )

نویسندگان: رضا قاضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از کاربردهای ابر رسانای ذخیره کننده انرژی مغناطیسی (SMES)1 ، افزایش میرایی و بهبود پایداری سیستم های قدرت می باشد . عملکرد مؤثر این جبرانگر به میزان قابل توجهی به استراتژی کنترلی بکار رفته در آن بستگی داشته و متناسب با قوام سیگنالهای کنترلی می تواند عکس العمل مؤثری را از خود در مقابل اغتشاشات وارده به سیستم به نمایش بگذارد . در این مقاله کنترلر فازی جدیدی مبتنی بر روی جدول جستجوی فازی 2 ، جهت بهبود پایداری سیستم قدرت پیشنهاد شده است، هدف اصلی این روش تضمین پایداری سیستم بدون استفاده از اطلاعات زاویه بار 3 ، ( به خاطر مشکلات عدیده ای که اندازه گیری آن در عمل بوجود می آورد ) ، به عنوان یکی از ورودیهای اصلی کنترلر بکار رفته در جبرانگر می باشد، کنترلر فازی پیشنهادی از دینامیک کنترلر فازی دیگری که بر مبنای کنترلر مد لغزشی 4 ، طراحی شده است، استفاده کرده و آموزش می بیند و بر سیستم اعمال می گردد، کارایی روش کنترلی پیشنهادی با نتایج حاصل از شبیه سازی بکارگیری این کنترلر بر روی سیستم چند ماشینه نشان داده شده است .

کلمات کلیدی

, SMES , کنترل فازی, کنترل لغزشی, روش جدول جستجوی فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010599,
author = {قاضی, رضا},
title = {بهبود پایداری سیستمهای قدرت چند ماشینه با بکارگیری کنترل فازی مقاوم بر رویSMES},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2002},
location = {تهران, ايران},
keywords = {SMES ، کنترل فازی، کنترل لغزشی، روش جدول جستجوی فازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود پایداری سیستمهای قدرت چند ماشینه با بکارگیری کنترل فازی مقاوم بر رویSMES
%A قاضی, رضا
%J هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2002

[Download]