هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2009-05-12

عنوان : ( تشخیص جریان هجومی مغناطیس کننده از جریان خطای داخلی در ترانسفورماتورهای قدرت با آشکارسازی اعوجاجهای شکل موج جریان تفاضلی )

نویسندگان: رضا حسن زاده , جواد ساده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تشخیص جریان هجومی مغناطیس کننده از جریان خطای داخلی در ترانسفورماتورهای قدرت با آشکارسازی اعوجاجهای شکل موج جریان تفاضلی

کلمات کلیدی

تشخیص جریان هجومی مغناطیس کننده از جریان خطای داخلی در ترانسفورماتورهای قدرت با آشکارسازی اعوجاجهای شکل موج جریان تفاضلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010611,
author = {حسن زاده, رضا and ساده, جواد},
title = {تشخیص جریان هجومی مغناطیس کننده از جریان خطای داخلی در ترانسفورماتورهای قدرت با آشکارسازی اعوجاجهای شکل موج جریان تفاضلی},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تشخیص جریان هجومی مغناطیس کننده از جریان خطای داخلی در ترانسفورماتورهای قدرت با آشکارسازی اعوجاجهای شکل موج جریان تفاضلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشخیص جریان هجومی مغناطیس کننده از جریان خطای داخلی در ترانسفورماتورهای قدرت با آشکارسازی اعوجاجهای شکل موج جریان تفاضلی
%A حسن زاده, رضا
%A ساده, جواد
%J هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2009

[Download]