وضعیت پژوهش در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران , 2009-05-13

عنوان : ( وضعیت رشته علوم سیاسی در دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: عباس کشاورز شکری , محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله ( با بهره گیری از روش ارزیابی درونی) به بررسی وضعیت گروه و رشته علوم سیاسی در دانشگاه فردوسی مشهد اختصاص یافته است.ارزیابی درونی از دیدگاه دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی و نیز استادان رشته علوم سیاسی انجام خواهد شد. در ارزیابی درونی، اعضای مرکز آموزشی با تعریف وضعیت موجود خود،کیفیت نظام آموزشی را توصیف می کنند. از طریق ارزیابی درونی، اولین گام در بهبود کیفیت آموزشی برداشته می شود و فرصتی به دست می آید تا اعضای مجموعه آموزشی، با شناخت امکانات، فرصت ها، تهدید ها و نقاط قوت و ضعف خود، برای آینده ای بهتر برنامه ریزی کنند. اهداف این مقاله عبارتند از: شفاف سازی اهداف گروه آموزشی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد ، بررسی وضعیت موجود کیفیت آموزشی رشته علوم سیاسی، شناسایی و تدوین عوامل، ملاک ها و نشانگرهای مربوط به کیفیت آموزشی و پی بردن به نقاط قوت و ضعف این گروه آموزشی.محتوا و دستاورد مقاله بر پایه پژوهش های کاربردی است. روش مطالعه و گردآوری داده ها عبارت است از دو روش توصیفی و پیمایشی که در آن نظرها و دیدگاه مدیران گروه ، اعضای هیأت علمی و دانشجویان درباره چگونگی ارزیابی فعالیت های آموزشی با استفاده از ابزار پرسشنامه و فرم مصاحبه پرسیده شده است. در این راستا،پرسشنامه های استانداردی که از پیش برای این منظور طراحی گشته، بین استادان، دانشجویان و فارغ التحصیلان توزیع شده است و پاسخ های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.در عین حال و به منظور کاربردی سازی یافته های مقاله، پیشنهادها و راهکارهایی برای بهینه سازی امر آموزش در گروه علوم سیاسی ارائه شده است که انتظار می رود با کاربست آن ها، زمینه رشد و ارتقاء این رشته فراهم آید. با توجه به تغییرات چشمگیری که در نظام های آموزشی جهان در حال انجام است، ارزیابی درونی وکار بست راهکارهای حاصل از آن می تواند زمینه رشد و شکو فایی این رشته را فراهم آورد.

کلمات کلیدی

, علوم سیاسی, دانشگاه فردوسی مشهد, ارزیابی درونی, بهبود کیفیت آموزشی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010615,
author = {عباس کشاورز شکری and خلیلی, محسن},
title = {وضعیت رشته علوم سیاسی در دانشگاه فردوسی مشهد},
booktitle = {وضعیت پژوهش در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد،ارزیابی درونی، بهبود کیفیت آموزشی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T وضعیت رشته علوم سیاسی در دانشگاه فردوسی مشهد
%A عباس کشاورز شکری
%A خلیلی, محسن
%J وضعیت پژوهش در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران
%D 2009

[Download]