شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق , 2001-10-22

عنوان : ( کنترل هماهنگ SVC و TCSC جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت با اعمال کنترل کننده ترکیبی مد لغزشی فازی تطبیقی و بهینه )

نویسندگان: رضا قاضی , اسد عازمی , کاظم پور بدخشان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله اعمال همزمان جبران کننده های SVC و TCSC و کنترل هماهنگ آنها جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت مورد مطالعه قرار گرفته است . کنترل کننده های مد لغزشی، مد لغزشی فازی، مد لغزشی فازی تطبیقی، بهینه، دیجیتال،PID و PID اضافی طراحی و پاسخ سیستم به هریک از این کنترل کننده ها بررسی شده است . با توجه به پاسخ مطلوب روش کنترل مد لغزشی فازی تطبیقی در حالت گذرا و پاسخ مناسب کنترل کننده بهینه LQG در حالت دائمی ترکیب این دو کنترل کننده به عنوان کنترل کننده جدید که مزایای هردو روش را در بر دارد طراحی شده است . مقاوم بودن کنترل کننده جدید در مقابل اغتشاشهای مختلف سیستم بررسی و مزیت روش کنترلی جدید نسبت به سایر کنترل کننده ها نشان داده شده است .

کلمات کلیدی

, کنترل مد لغزشی فازی تطبیقی, فیدبک بهینه حالت (LQG) , جبران کننده استاتیکی توان راکتیو(SVC) , ابزار FACTS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010622,
author = {قاضی, رضا and عازمی, اسد and پور بدخشان, کاظم},
title = {کنترل هماهنگ SVC و TCSC جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت با اعمال کنترل کننده ترکیبی مد لغزشی فازی تطبیقی و بهینه},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2001},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کنترل مد لغزشی فازی تطبیقی، فیدبک بهینه حالت (LQG) ، جبران کننده استاتیکی توان راکتیو(SVC) ، ابزار FACTS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل هماهنگ SVC و TCSC جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت با اعمال کنترل کننده ترکیبی مد لغزشی فازی تطبیقی و بهینه
%A قاضی, رضا
%A عازمی, اسد
%A پور بدخشان, کاظم
%J شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2001

[Download]