چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق , 1999-11-01

عنوان : ( بررسی پدیده تداخل در خطوط شامل SVC چندگانه و طراحی کنترل کننده مناسب جهت بهبود عملکرد آنها )

نویسندگان: رضا قاضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی یک سیستم شعاعی ضعیف که با جبران کننده های استاتیکی توان راکتیو (SVC) موازی چندگانه جبران شده است ، می پردازد و تداخل دینامیکی بین سیستم کنترل کننده SVC ها را در حوزه زمان شرح می دهد . کنترل حلقه بستهSVCها معمولا با استفاده از یک کنترل کننده PI یاکنترل کننده پس فاز درجه اول انجام می گیرد . چنین شبکه های ضعیفی اغلب گرفتار تداخل های ناخواسته دینامیکی می شوند . برای رفع این مشکل و همچنین بهبود عملکرد سیستم کنترل SVC ، با توجه به عدم حساسیت کنترل کننده های فازی به نقطه کار و تغییرات پارامتر ، کنترل کننده ، فازی پیشنهاد شده است . شبیه سازی در حوزه زمان و با استفاده از نرم افزار مطلب انجام گرفته است . نتایج شیه سازی در برابر اغتشاشات مختلف دینامیکی و گذرا ، مانند اتصال کوتاه سه فاز و اعمال ورودی پله به ولتاژ مرجع ، بررسی و با کنترل کننده های مرسوم مقایسه شده است . تمامی نتایج بدست آمده نمایانگر عملکرد بسیار مطلوب کنترل کننده فازی و رفع مشکل تداخل کنترل کننده ها می باشد .

کلمات کلیدی

, جبران کننده توان راکتیو استاتیکی , تداخل , کنترل کننده منطق فازی , خطوط انتقال شعاعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010630,
author = {قاضی, رضا},
title = {بررسی پدیده تداخل در خطوط شامل SVC چندگانه و طراحی کنترل کننده مناسب جهت بهبود عملکرد آنها},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {1999},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جبران کننده توان راکتیو استاتیکی ، تداخل ، کنترل کننده منطق فازی ، خطوط انتقال شعاعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پدیده تداخل در خطوط شامل SVC چندگانه و طراحی کنترل کننده مناسب جهت بهبود عملکرد آنها
%A قاضی, رضا
%J چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق
%D 1999

[Download]