تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (40), شماره (3), سال (2008-3) , صفحات (19-36)

عنوان : ( پژوهشی در کتاب الکافی خطیب تبریزی )

نویسندگان: صاحبعلی اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بحث وبررسی کتاب الکافی ونقد آن به همراه منابع مورد استفاده ی نویسنده پرداخته است

کلمات کلیدی

, خطیب تبریزی, الکافی, عروض, اوزان, قوافی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010644,
author = {اکبری, صاحبعلی},
title = {پژوهشی در کتاب الکافی خطیب تبریزی},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2008},
volume = {40},
number = {3},
month = {March},
issn = {1735-1596},
pages = {19--36},
numpages = {17},
keywords = {خطیب تبریزی- الکافی- عروض- اوزان- قوافی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پژوهشی در کتاب الکافی خطیب تبریزی
%A اکبری, صاحبعلی
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2008

[Download]