علوم حدیث, دوره (12), شماره (4), سال (2008-1) , صفحات (51-74)

عنوان : ( کوه قاف،اسطوره یاواقعیت؟ارزیابی جایگاه کوه قاف دراحادیث تفسیری ومتون روایی )

نویسندگان: مهدی جلالی , فاطمه رضاداد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کوه قاف واژه ای آشناست که ازدیربازدراسطوره هاوآثارادبی ملل ظهوریافته ودربرخی متون غیراسلامی ازجایگاهی درخوربرخورداراست.دردنیای مسلمانان اندیشه وجوداین پدیده ازمرزهای ادبی وعرفانی گذشته وبه متون روایی وتفسیری نیزراه یافته است. باتوجه به پیشینه باوربه وجودکوه قاف دراساطیرومتون ادیان دیگر،این فرضیه پیش آمدکه شاید”اندیشه کوه قاف وباوربه وجودآن”ضمن تبادلات فرهنگی مسلمانان باملل دیگرازفرهنگ هاوادیان غیراسلامی به متون وروایات اسلامی راه یافته باشد. تحلیل ونقدمتون روایی وتفسیری،اساس این پژوهش راتشکیل می دهد.

کلمات کلیدی

, کوه قاف, اساطیر, متون غیراسلامی, متون اسلامی, روایات.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010652,
author = {جلالی, مهدی and رضاداد, فاطمه},
title = {کوه قاف،اسطوره یاواقعیت؟ارزیابی جایگاه کوه قاف دراحادیث تفسیری ومتون روایی},
journal = {علوم حدیث},
year = {2008},
volume = {12},
number = {4},
month = {January},
issn = {1561-0098},
pages = {51--74},
numpages = {23},
keywords = {کوه قاف،اساطیر،متون غیراسلامی،متون اسلامی،روایات.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کوه قاف،اسطوره یاواقعیت؟ارزیابی جایگاه کوه قاف دراحادیث تفسیری ومتون روایی
%A جلالی, مهدی
%A رضاداد, فاطمه
%J علوم حدیث
%@ 1561-0098
%D 2008

[Download]