هشتمین کنفرانس بین المللی برق , 1993-11-06

عنوان : ( تحلیل پدیده فرورزونانس در سیستمهای قدرت با در نظر گرفتن اثر هیسترزیس )

نویسندگان: رضا قاضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرورزونانس پدیده ای است که در سیستم قدرت الکتریکی در محلی که یک عنصر غیر خطی اندو کتیو تحت شرایط خاصی از طریق یک عنصر غیر خطی کاپاسیتیو تغذیه می شود، به وقوع می پیوندد . عنصر غیر خطی می تواند ا ندوکتانس غیر خطی راک تور یا ترانسفورماتور با شد . مشخصه های هسته مغناطیسی آنها در وقوع پدیده نقش مهمی را ایفا می نماید . از این رو در این بررسی علاوه بردر نظر گرفتن مشخصه واقعی اشباع، اثرات هیسترزیس نیز مورد توجه خاص قرار گرفته است . بر این اساس نقش پارامترهای مختلف سیستم و م قادیر بحرا نی آنها در تح قق فرورزونانس مورد مطالعه قرار گرفته و شرایط مرزی و نواحی مصون از فرورزونانس مشخص گردیده است . مسئله به روشهای تحلی لی و شبیه سازی مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که با در نظر گرفتن هیسترزیس مقادیر بحرانی و نواحی مصون از فرورزونانس تغییر خواهند کرد .

کلمات کلیدی

, فرورزونانس, ترانسفورماتور , هیسترزیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010666,
author = {قاضی, رضا},
title = {تحلیل پدیده فرورزونانس در سیستمهای قدرت با در نظر گرفتن اثر هیسترزیس},
booktitle = {هشتمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {1993},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فرورزونانس، ترانسفورماتور ، هیسترزیس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل پدیده فرورزونانس در سیستمهای قدرت با در نظر گرفتن اثر هیسترزیس
%A قاضی, رضا
%J هشتمین کنفرانس بین المللی برق
%D 1993

[Download]