هفتمین کنفرانس بین المللی برق , 1992-11-03

عنوان : ( بهبود راه اندازی موتورهای القایی به کمک جبران کننده های راکتیو استاتیکی )

نویسندگان: رضا قاضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله جهت بهبود راه اندازی موتورهای القایی بزرگ و همچنین بهبود پرفایل ولتاژ شبکه متصل به آن در خلال پریود راه اندازی، نوع جدید جبران کننده راکتیو استاتیک قابل کنترل با تایریستور (SVC) پیشنهاد می گردد . نقش جبران کننده پیشنهادی و همچنین جبران کننده خازن ثابت مطالعه گردیده است نتایج حاصل امتیاز جبران کننده (dip) استاتیکی را بر خازن ثابت نشان می دهد . این مطالعه نشان می دهد که جبران کننده استاتیکی قادر است فر رفتگی ولتاژ در خلال پریود راه اندازی را جبران نموده و اضافه ولتاژ را محدود نماید و همچنین جریان یورشی اولیه را به حداقل برساند و پریود راه اندازی را کاهش دهد . این نوع راه انداز علاوه بر امتیازات فوق در مقایسه با راه اندازی نوع اتوترانسفورماتور که از نظر مقدار نامی محدودیت دارد و نمی توان برای موتورهای بزرگ بکار گرفت، برای راه اندازی نرم موتورهای بزرگ قابل اعمال است .

کلمات کلیدی

, جبران کننده های راکتیو استاتیکی , بهبود راه اندازی موتورهای القایی, فرو رفتگی ولتاژ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010667,
author = {قاضی, رضا},
title = {بهبود راه اندازی موتورهای القایی به کمک جبران کننده های راکتیو استاتیکی},
booktitle = {هفتمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {1992},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جبران کننده های راکتیو استاتیکی ، بهبود راه اندازی موتورهای القایی، فرو رفتگی ولتاژ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود راه اندازی موتورهای القایی به کمک جبران کننده های راکتیو استاتیکی
%A قاضی, رضا
%J هفتمین کنفرانس بین المللی برق
%D 1992

[Download]