هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2009-05-11

عنوان : ( بررسی تاثیر شکل و اندازه بزرگترین سنگدانه بر مقاومت فشاری نمونه های بتنی )

نویسندگان: علی اکبر میرنامی , مهدی گلچین , محمدرضا توکلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاومت فشاری به عنوان اساسی ترین ویژگی بتن در طراحی سازه های بتن آرمه به کار می رود. بسیاری از ویژگی های مکانیکی دیگر بتن به عنوان تابعی از مقاومت فشاری ارائه می شوند. در این پژوهش آزمایشگاهی، تاثیر اندازه، شکل نمونه و اندازه بزرگترین سنگدانه بر مقاومت فشاری بتن به صورت آماری مورد بررسی قرار گرفته است. جهت بررسی این عوامل، در مجموع چهار طرح اختلاط متفاوت و تعداد 150 نمونه ی استوانه ای و مکعبی، هر کدام در چهار اندازه مختلف، تهیه و آزمایش گردید. پس از بررسی و تحلیل داده ها اثر شکل و اندازه و اندازه بزرگترین سنگدانه موجود در مقاومت بتن تعیین و با دانسته های موجود مقایسه گردید. در پایان ضرایب تبدیل مقاومت نمونه های مکعبی به استوانه ای آورده شده است.

کلمات کلیدی

, بتن, مقاومت فشاری, اندازه, شکل, تئوری احتمال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010695,
author = {میرنامی, علی اکبر and گلچین, مهدی and توکلی زاده, محمدرضا},
title = {بررسی تاثیر شکل و اندازه بزرگترین سنگدانه بر مقاومت فشاری نمونه های بتنی},
booktitle = {هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2009},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {بتن، مقاومت فشاری، اندازه، شکل، تئوری احتمال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر شکل و اندازه بزرگترین سنگدانه بر مقاومت فشاری نمونه های بتنی
%A میرنامی, علی اکبر
%A گلچین, مهدی
%A توکلی زاده, محمدرضا
%J هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2009

[Download]