علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (2), سال (2009-3) , صفحات (87-96)

عنوان : ( پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور جاندیر با استفاده از دو ساختار متفاوت شبکه عصبی MLP )

نویسندگان: ایرج رنجبر , محمدحسین عباسپور فرد , یحیی عجب شیرچی , عباس روحانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جایگزینی تراکتور یکی از تصمیمات مهم مدیر ماشین های کشاورزی می باشد . یکی از فاکتورهای بسیار اساسی در این تصمیم گیری، پیش بینی دقیق هزینه های تعمیرونگهداری می باشد. هدف از این تحقیق، ارزیابی قابلیت پیش بینی هزینه های می باشد. در ابتد ا شبک ه های جداگانه برای هر یک از MLP تعمیرونگهداری تراکتور با استفاده دو ساختار شبکه عصبی مصنوعی 2اجزاء هزینه های تعمیرونگهداری و سپس یک شبکه برای پیش بینی همزمان آنها طراحی شد . از داده های واقعی 28 تراکتور جاندیر موجود در کشت و صنعت آستان قدس رضوی در این مطالعه استفاده شده است . نتایج حاصل نشان م ی دهد که هر دو نوع شبکه عصبی قادر به پیش بینی دقیق هزینه های تعمیرونگهداری تراکتور است . همچنین پیش بینی عناصر هزینه تعمیرونگهداری تراکتور با یک شبکه منجر به نتایج عملکردی بهتری نسبت به بکارگیری شبکه های جداگانه برای پیش بینی هر یک از اجزاء هزینه شده است. بنابراین، شبکه عصبی می تواند قابلیت تصمیم گیری اقتصادی مدیران ماشین را بهبود بخشد.

کلمات کلیدی

, شبکه عصبی پرسپترون, تعمیر و نگهداری, تراکتور, پیش بینی هزینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010726,
author = {ایرج رنجبر and عباسپور فرد, محمدحسین and یحیی عجب شیرچی and عباس روحانی},
title = {پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور جاندیر با استفاده از دو ساختار متفاوت شبکه عصبی MLP},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2009},
volume = {22},
number = {2},
month = {March},
issn = {1029-4791},
pages = {87--96},
numpages = {9},
keywords = {شبکه عصبی پرسپترون، تعمیر و نگهداری، تراکتور، پیش بینی هزینه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور جاندیر با استفاده از دو ساختار متفاوت شبکه عصبی MLP
%A ایرج رنجبر
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A یحیی عجب شیرچی
%A عباس روحانی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2009

[Download]