نهمین سمینار شیمی معدنی - دانشگاه سمنان , 2007-03-07

Title : ( Theoretical investigation of vibrating normal modes for {Mo3O10] 2- anion using dft and HF methods )

Authors: Hossein Eshtiagh Hosseini ,

Citation: BibTeX | EndNote

This work reports an investigation concerning the vibrational spectum of [Mo3O10]2- anion. Geometry ....

Keywords

, [Mo3O10]2,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010732,
author = {Eshtiagh Hosseini, Hossein},
title = {Theoretical investigation of vibrating normal modes for {Mo3O10] 2- anion using dft and HF methods},
booktitle = {نهمین سمینار شیمی معدنی - دانشگاه سمنان},
year = {2007},
location = {سمنان, IRAN},
keywords = {[Mo3O10]2- anion;},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Theoretical investigation of vibrating normal modes for {Mo3O10] 2- anion using dft and HF methods
%A Eshtiagh Hosseini, Hossein
%J نهمین سمینار شیمی معدنی - دانشگاه سمنان
%D 2007

[Download]