تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, دوره (16), شماره (2), سال (2008-11) , صفحات (198-206)

عنوان : ( مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین دو گونه از جنس Cuminum با استفاده از نشانگرهای مولکولیAFLP )

نویسندگان: منصوره کرمانی , سیدحسن مرعشی , عباس صفر نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده دو گونه نزدیک به هم از خانواده چتریان هستند که ،(C. setifolium) و زیره سفید (Cuminum cyminum) زیره سبز برای بررسی تنوع AFLP بومی قسمتهای مرکزی و جنوبی آسیا می باشند. در این مطالعه، از نشانگرهای مولکولی ژنتیکی درون و بین 15 لاین زیره سبز و سه جمعیت زیره سفید استفاده شد. با استفاده از 6 ترکیب 149 باند قابل امتیاز دهی ایجاد شد که 73 عدد از آنها ( 49 %) چند شکل بودند. بیشترین تعداد ،(EcoRI/MseI) آغازگری و کمترین تعداد باند چند شکل ( 3 عدد) با (E-AGT/ M-CCG) باند چند شکل ( 20 باند) با استفاده از ترکیب آغازگری 0) بیشتر از زیره / درون گونه زیره سبز ( 150 (h) تولید شد. تنوع ژنتیکی (E-ACT/ M-CGG) استفاده از ترکیب آغازگری 0) بیشتر از تنوع درون آنها بود. دندروگرام ترسیم شده با / 0) بود، درحالیکه تنوع بین این دو گونه ( 163 / سفید ( 084 در فاصله ژنتیکی 45 % توانست این دو گونه را به طور کامل از هم تفکیک کند. این ،UPGMA استفاده از روش پژوهش نشان داد که جنس زیره ، بدلیل خودگشن بودن، از سطح تنوع نسبتاً کمی برخوردار است و ممکن است بتوان از زیره سفید بعنوان یک منبع جدید تنوع ژنتیکی جهت تلاقی های بین گونهای و انتقال ژنهای مطلوب به زیره سفید استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, تنوع ژنتیکی , AFLP , زیره سبز, زیره سفید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010742,
author = {کرمانی, منصوره and مرعشی, سیدحسن and عباس صفر نژاد},
title = {مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین دو گونه از جنس Cuminum با استفاده از نشانگرهای مولکولیAFLP},
journal = {تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران},
year = {2008},
volume = {16},
number = {2},
month = {November},
issn = {1735-0891},
pages = {198--206},
numpages = {8},
keywords = {تنوع ژنتیکی ، AFLP ، زیره سبز، زیره سفید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین دو گونه از جنس Cuminum با استفاده از نشانگرهای مولکولیAFLP
%A کرمانی, منصوره
%A مرعشی, سیدحسن
%A عباس صفر نژاد
%J تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران
%@ 1735-0891
%D 2008

[Download]