اولین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی , 2009-05-19

عنوان : ( تولید بایواتانل از ضایعات لیگنوسلولزی: بهینه سازی مرحله پیش فرآوری توسط اسید غلیظ )

نویسندگان: سمیه سادات فکور جنتی , محمدعلی فنائی شیخ الاسلامی , عبدالمجید مسکوکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بایواتانل با توجه به مزایای اقتصادی و زیست محیطی آن یکی از مهمترین سوخت های تجدید پذیر می باشد. یکی از فراوان ترین منابع قابل استفاده جهت تولید بایواتانلدر ایران بایومس های لیگنوسلولزی مانند ضایعات چوب می باشد. تبدیل مواد لیگنوسلولزی به اتانل شامل دو مرحله اصلی پیش فراوری و تخمیر می باشد. در این مقاله بر مبنای نتایج ازمایشگاهی یک مدل ریاضی برای پیش بینی مقدار قند تولیدی در فرایند هیدرولیز اسیدی ضایعات چوب ارائه گردید.

کلمات کلیدی

, هیدرولیز اسیدی , بایواتانل , ضایعات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010743,
author = {سمیه سادات فکور جنتی and فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی and عبدالمجید مسکوکی},
title = {تولید بایواتانل از ضایعات لیگنوسلولزی: بهینه سازی مرحله پیش فرآوری توسط اسید غلیظ},
booktitle = {اولین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی},
year = {2009},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {هیدرولیز اسیدی - بایواتانل - ضایعات چوب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید بایواتانل از ضایعات لیگنوسلولزی: بهینه سازی مرحله پیش فرآوری توسط اسید غلیظ
%A سمیه سادات فکور جنتی
%A فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی
%A عبدالمجید مسکوکی
%J اولین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
%D 2009

[Download]