آب و فاضلاب, دوره (34), شماره (1), سال (2009-4) , صفحات (34-44)

عنوان : ( ارزیابی کشش درآمدی و قیمتی تقاضای آب شرب شهری با استفاده از روش پولاک-والس )

نویسندگان: نرگس صالح نیا , حسین انصاری , محمدعلی فلاحی , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به شرایط حاد و بحرانی کم آبی در کشور و با عنایت به اینکه ایران در سال 2025 در گروه کشورهای تشنه دنیا قرار خواهد گرفت، علی‌رغم پیشرفتهای انجام گرفته در بخش‌های مختلف بخصوص در بخش کنترل آب در کشور، سطح خدمات و کارآئی مصرف آب و بخصوص آب شرب ناکافی و دور از شرایط مناسب و قابل انتظار می‌باشد. به جهت رفع معضل مذکور و با عنایت به نیاز مبرم به انجام تحقیقات در خصوص آب شرب، در این مقاله با ارائه روشی ساده، دقیق، کارآ و عملیاتی کشش قیمتی و درآمدی تقاضا در بخش آب شرب خانگی برآورده شده است، تا زمینه ساز تحقیقات بعدی باشد. کشش درآمدی با استفاده مناسب از جانشینی برای درآمد خانوار به نام عرصه و اعیان هر مشترک و با استفاده از توابع لگاریتمی دوسویه برای بلوکهای مختلف مصرفی و سالهای آماری 83-80 برای یک نمونه تصادفی تعیین گردید. در کلیه توابع لگاریتمی محاسبه شده ضریب همبستگی بالای 40% بوده و مقادیر متوسط کشش درآمدی در حدفاصل 704/0 برای بلوک اول با سطح درآمد پائین تا 411/0 برای بلوک پنجم با درآمد و مصرف بالا متغیر است، که نشان دهنده ضروری و بی‌جانشین بودن این کالا در سبد مصرفی خانوار است. کشش قیمتی تقاضا نیز با استفاده از روش پولاک – والس اصلاح شده و با توجه به تغییر قیمت در دو بازه زمانی و مقدار کشش درآمدی برای دوره آماری محاسبه شد. مقدار این کشش از 3/0- برای بلوک دوم تا 01/0- برای بلوک چهارم متغییر است که نشان دهنده کم کشش بودن تقاضای آب نسبت به قیمت‌های موجود است.

کلمات کلیدی

, تعرفه, قیمت‌گذاری, آب شرب, کشش درآمدی, کشش قیمتی تقاضا, پولاک -
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010748,
author = {صالح نیا, نرگس and انصاری, حسین and فلاحی, محمدعلی and داوری, کامران},
title = {ارزیابی کشش درآمدی و قیمتی تقاضای آب شرب شهری با استفاده از روش پولاک-والس},
journal = {آب و فاضلاب},
year = {2009},
volume = {34},
number = {1},
month = {April},
issn = {1024-5936},
pages = {34--44},
numpages = {10},
keywords = {تعرفه، قیمت‌گذاری، آب شرب، کشش درآمدی، کشش قیمتی تقاضا، پولاک - والس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کشش درآمدی و قیمتی تقاضای آب شرب شهری با استفاده از روش پولاک-والس
%A صالح نیا, نرگس
%A انصاری, حسین
%A فلاحی, محمدعلی
%A داوری, کامران
%J آب و فاضلاب
%@ 1024-5936
%D 2009

[Download]