11th european congress of psychology ECP09 , 2009-07-07

عنوان : ( بررسی اثربخشی تلفیق گروه درمانی شناختی- رفتاری و آموزش مهارتهای اجتماعی بر کاهش تحریفهای شناختی و اجتنابهای اجتماعی دانشجویان )

نویسندگان: بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , سارا وکیلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: افراد دارای هراس اجتماعی علاوه بر تحریفهای شناختی و اجتنابهای اجتماعی، در بکارگیری مهارتهای اجتماعی مناسب موقعیت نیز دچار کاستی و ضعف می باشند. بهمین منظور این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تلفیقی گروه درمانی شناختی _ رفتاری و آموزش مهارتهای اجتماعی بر اجتناب اجتماعی و ترس از ارزشیابی منفی دانشجویان، انجام پذیرفت. مواد و روش کار: پژوهش حاضر از نوع آزمایشی (طرح پیش آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل و انتساب تصادفی) می باشد. آزمودنیها پس از انجام مصاحبة بالینی ساخت یافته بر اساس DSM-IV و اجرای آزمون اضطراب اجتماعی با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس افراد (13 نفر برای هر گروه)، انتخاب شده و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش (مداخلة تلفیق گروه درمانی شناختی _ رفتاری و آموزش مهارتهای اجتماعی) و گروه کنترل (گروه درمانی شناختی _ رفتاری) گماشته شدند. بعد از اتمام دورة 12جلسه ای (سه‌ماه و هر جلسه دو ساعت) درمان در گروهها، مجدداً آزمون اضطراب اجتماعی به عنوان پس آزمون، در هر دو گروه اجرا شد. نتایج: نتایج تحلیلهای آماری آزمون T نشان داد که، تلفیق گروه درمانی شناختی _ رفتاری و آموزش مهارتهای اجتماعی در مقایسه با گروه درمانی شناختی _ رفتاری، باعث کاهش معنی دار اجتناب اجتماعی و ترس از ارزشیابی منفی (با ارزش معناداری 001/0 p <) در دانشجویان می گردد. بحث: با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود مؤلفة آموزش مهارتهای اجتماعی به درمانهای رایج افزوده گردد.

کلمات کلیدی

, گروه درمانی شناختی-رفتاری, آموزش مهارتهای اجتماعی, اجتناب اجتماعی, ترس از ارزشیابی منفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010751,
author = {قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی and وکیلیان, سارا},
title = {بررسی اثربخشی تلفیق گروه درمانی شناختی- رفتاری و آموزش مهارتهای اجتماعی بر کاهش تحریفهای شناختی و اجتنابهای اجتماعی دانشجویان},
booktitle = {11th european congress of psychology ECP09},
year = {2009},
location = {اوسلو, نروژ},
keywords = {گروه درمانی شناختی-رفتاری، آموزش مهارتهای اجتماعی، اجتناب اجتماعی، ترس از ارزشیابی منفی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثربخشی تلفیق گروه درمانی شناختی- رفتاری و آموزش مهارتهای اجتماعی بر کاهش تحریفهای شناختی و اجتنابهای اجتماعی دانشجویان
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%A وکیلیان, سارا
%J 11th european congress of psychology ECP09
%D 2009

[Download]