زمین شناسی ایران, دوره (2), شماره (7), سال (2008-12) , صفحات (71-80)

عنوان : ( معرفی مرجانهای فرازنین برش چهاربرج-شمال باختر اسفراین-البرز خاوری )

نویسندگان: علیرضا عاشوری , برات محمد کردقدیمی , کاوه خاکسار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برش چینه شناسی چهار برج در شمال باختر اسفراین از پهنه البرز خاوری در برگیرنده توالی از سنگ آهکهای پرفسیل فرازنین است. مرجانها بخش مهمی از این فسیلها را شامل میشوند. در مطالعه حاضر، بیش از 11 گونه متعلق به 8 جنس از مرجانهای رگوزا و تابولا شناسایی شده اند. گونه‌های مذکور شامل Scenophyllum sp.، Tabulophyllum mcconnelli، Tabulophyllum gracile، Tabulophyllum sp.، Sinodisphyllum variable، Sinodisphyllum litvinovitshae، Disphyllum virgatum، Temnophyllum lapparanti، Charactophyllum nanum، Michelina sp. و Syringopora sp. می باشند. بر مبنای این مرجانها سن فرازنین برای این واحد پیشنهاد می شود. نمونه های شناسایی شده برای اولین بار از این منطقه گزارش شده اند. گونه های شناسایی شده از مناطق دیگری از ایران همچون البرز و ایران مرکزی نیز گزارش شده اند. شواهد به دست آمده نشان می دهد که مناطق مذکور در این زمان با یک دریای واحد پوشانیده شده بودند. در مقیاس بزرگتر، جنسهای مشابهی از جنوب چین، استرالیا و افغانستان نیز گزارش شده اند. این امر هم عرض بودن این مناطق را در فرازنین نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, فرازنین, مرجانها, برش چهار برج, اسفراین, البرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010760,
author = {عاشوری, علیرضا and کردقدیمی, برات محمد and کاوه خاکسار},
title = {معرفی مرجانهای فرازنین برش چهاربرج-شمال باختر اسفراین-البرز خاوری},
journal = {زمین شناسی ایران},
year = {2008},
volume = {2},
number = {7},
month = {December},
issn = {1735-7128},
pages = {71--80},
numpages = {9},
keywords = {فرازنین، مرجانها، برش چهار برج، اسفراین، البرز خاوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی مرجانهای فرازنین برش چهاربرج-شمال باختر اسفراین-البرز خاوری
%A عاشوری, علیرضا
%A کردقدیمی, برات محمد
%A کاوه خاکسار
%J زمین شناسی ایران
%@ 1735-7128
%D 2008

[Download]