پاژ, سال (2009-3) , صفحات (59-70)

عنوان : ( مو یی به ریسمان تصحیح چند بیت از شاهنامه )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به چگونگی تصحیح ابیاتی از شاهنامه بر مبنای متنهای کهن پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, شاهنامه, متن شناسی, تصحیح, شعر فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010779,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {مو یی به ریسمان تصحیح چند بیت از شاهنامه},
journal = {پاژ},
year = {2009},
month = {March},
issn = {****-0039},
pages = {59--70},
numpages = {11},
keywords = {شاهنامه- متن شناسی- تصحیح- شعر فارسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مو یی به ریسمان تصحیح چند بیت از شاهنامه
%A یاحقی, محمدجعفر
%J پاژ
%@ ****-0039
%D 2009

[Download]