جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (6), شماره (10), سال (2008-6) , صفحات (105-118)

عنوان : ( تحلیل همدیدی واچرخنده ها بر خشکسالی های فراگیر خراسان )

نویسندگان: سلیمان صادقی , بهلول علیجانی , محمد سلیقه , مجید حبیبی نوخندان , منیژه قهرودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خراسان دارای آب و هوای خشک و نیمه خشک است ، این خشکسالی حاصل کاهش غیر متعارف بارش سالیانه‌ی آن نسبت به میانگین دراز مدّت است. سه الگوی هم‌دیدی در وقوع خشکسالی‌های خراسان مؤثراند و از میان آن‌ها، واچرخندها، بیشترین سهم را در رخداد خشکسالی‌ها دارند. حدود 6/61 درصد از خشکسالی‌های فراگیر خراسان نتیجه‌ی فعّالیّت واچرخند‌ها هستند. واچرخند‌ها باعث نزولی شدن هوا و از بین رفتن یا کاهش عامل صعود توده‌‌های هوای مرطوب می‌شوند، لذا کاهش و بی نظمی بارش را فراهم می‌آورند که تبعات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی متعدّدی را ایجاد می‌نماید. نوشتار حاضر علل پیدایش خشکسالی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

کلمات کلیدی

, هم‌دیدی , واچرخند , بارش , خشکسالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010807,
author = {صادقی, سلیمان and بهلول علیجانی and محمد سلیقه and مجید حبیبی نوخندان and منیژه قهرودی},
title = {تحلیل همدیدی واچرخنده ها بر خشکسالی های فراگیر خراسان},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2008},
volume = {6},
number = {10},
month = {June},
issn = {2008-1391},
pages = {105--118},
numpages = {13},
keywords = {هم‌دیدی ، واچرخند ، بارش ، خشکسالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل همدیدی واچرخنده ها بر خشکسالی های فراگیر خراسان
%A صادقی, سلیمان
%A بهلول علیجانی
%A محمد سلیقه
%A مجید حبیبی نوخندان
%A منیژه قهرودی
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2008

[Download]