مدیریت فناوری اطلاعات, دوره (1), شماره (2), سال (2009-6) , صفحات (19-34)

عنوان : ( استخراج ویژگی‌های کیفی نرم افزارهای تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه (B2B) )

نویسندگان: بهشید بهکمال , محسن کاهانی , مهران سپهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله، شناسایی ویژگی‌های کیفی نرم افزارهای تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه (B2B) است. برای این منظور، ابتدا با مقایسه استانداردها و مدل‌های کیفیت نرم افزار، ویژگی‌های یک مدل بعنوان مبنا انتخاب میشود. سپس با مطالعه ویژگی‌های کیفی فازهای معاملات B2B و بررسی معیارهای کیفی موجود در سیستم‌های موجود، ویژگی‌های کیفی این نرم افزارها شناسایی و به ویژگی‌های مبنا اضافه خواهد شد. در پایان نیز یک سیستم کاربردی براساس این ویژگی‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل تحلیل خواهد شد. روش این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است که بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای صورت گرفته است

کلمات کلیدی

, کیفیت نرم افزار, ویژگی‌های کیفی, تجارت الکترونیکیB2B
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010820,
author = {بهکمال, بهشید and کاهانی, محسن and مهران سپهری},
title = {استخراج ویژگی‌های کیفی نرم افزارهای تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه (B2B)},
journal = {مدیریت فناوری اطلاعات},
year = {2009},
volume = {1},
number = {2},
month = {June},
issn = {2008-5893},
pages = {19--34},
numpages = {15},
keywords = {کیفیت نرم افزار، ویژگی‌های کیفی، تجارت الکترونیکیB2B},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استخراج ویژگی‌های کیفی نرم افزارهای تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه (B2B)
%A بهکمال, بهشید
%A کاهانی, محسن
%A مهران سپهری
%J مدیریت فناوری اطلاعات
%@ 2008-5893
%D 2009

[Download]