علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (2), سال (2009-1) , صفحات (21-26)

عنوان : ( ردیابی سرولوژیکی ویروس خاکزاد چغندر قند (BSBV)در استان خراسان شمالی )

نویسندگان: بهروز جعفرپور , محمدعلی سبک خیزخیاط , فاطمه طبسی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اولین گزارش از وجود ویروس خاکزاد چغندر قند در خراسان شمالی

کلمات کلیدی

چغندر قند .ویروس خاکزاد . خراسان شمالی . الایزا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010840,
author = {جعفرپور, بهروز and سبک خیزخیاط, محمدعلی and طبسی نژاد, فاطمه},
title = {ردیابی سرولوژیکی ویروس خاکزاد چغندر قند (BSBV)در استان خراسان شمالی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2009},
volume = {22},
number = {2},
month = {January},
issn = {1029-4791},
pages = {21--26},
numpages = {5},
keywords = {چغندر قند .ویروس خاکزاد . خراسان شمالی . الایزا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ردیابی سرولوژیکی ویروس خاکزاد چغندر قند (BSBV)در استان خراسان شمالی
%A جعفرپور, بهروز
%A سبک خیزخیاط, محمدعلی
%A طبسی نژاد, فاطمه
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2009

[Download]