علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (15), شماره (1), سال (2008-5) , صفحات (28-38)

عنوان : ( اثر دما ، پوشش و استفاده از برخی ترکیبات طبیعی در افزایش عمر انبارداری آلبالو )

نویسندگان: اکرم ابراهیم پورکومله , عسکر غنی , مجید عزیزی ارانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آلبالو از جمله میوه های مهم مناطق معتدله است، که بیشتر مصرف آن در صنایع تبدیلی می باشد و مصرف تازه‌خوری سهم کمی را به خود اختصاص داده است. شرایط سخت نگهداری آن، از دلایل محدودیت مصرف تازه خوری آلبالو می‌باشد و تحقیقات در زمینه پس از برداشت آن بسیار کم صورت گرفته بنابراین این تحقیق با هدف افزایش عمر انبارداری آلبالو با استفاده از ترکیبات طبیعی (اسانس های میخک هندی و زیره سیاه با غلظت‌های 500 و 1000 قسمت در میلیون و به صورت تدخینی وعصاره هسته انگوربا غلظت 500 و 1000 قسمت در میلیون)، دما (دمای 10 و 25 درجه سانتی‌گراد) و پوشش (وجود و عدم وجود پوشش) صورت گرفت. قبل از انبار فاکتورهایی مانند، وزن میوه ها، میزان مواد جامد محلول، pH و اسیدیته قابل تیتر اندازه‌گیری شد. در فواصل زمانی 48 ساعته عواملی مانند وزن میوه ها، خشکیدگی دم میوه، آلودگی قارچی و چروکیدگی سطح میوه بررسی گردید. همچنین در پایان آزمایش نیز میزان مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتر و pH میوه ها اندازه‌گیری گردید. میوه ها در دمای معمولی تا 2 هفته و دمای سردخانه تا 3 هفته کیفیت خود را حفظ کردند. به‌طورکلی، نتایج نشان‌دهنده تاثیر مثبت دمای 10 نسبت به دمای 25 درجه سانتی‌گراد و پوشش‌دار بودن بسته نسبت به عدم پوشش می باشد. همچنین تاثیر تیمارهای مختلف بر صفات مورد نظر معنی دار گردید و اسانس میخک هندی و زیره سیاه با غلظت 500 قسمت در میلیون بهترین نتیجه را در اکثر عوامل مورد نظر داشتند، در روش تدخینی به علت بالا بودن غلظت اسانس به کار رفته (یک میلی‌لیتر در هر بسته) کاهش کیفیت میوه ها مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, آلبالو, ترکیبات طبیعی, عمر انبارداری, دمای انبار, کیفیت میوه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010841,
author = {ابراهیم پورکومله, اکرم and غنی, عسکر and عزیزی ارانی, مجید},
title = {اثر دما ، پوشش و استفاده از برخی ترکیبات طبیعی در افزایش عمر انبارداری آلبالو},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2008},
volume = {15},
number = {1},
month = {May},
issn = {1028-3099},
pages = {28--38},
numpages = {10},
keywords = {آلبالو، ترکیبات طبیعی، عمر انبارداری، دمای انبار، کیفیت میوه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر دما ، پوشش و استفاده از برخی ترکیبات طبیعی در افزایش عمر انبارداری آلبالو
%A ابراهیم پورکومله, اکرم
%A غنی, عسکر
%A عزیزی ارانی, مجید
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2008

[Download]