مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME, دوره (10), شماره (2), سال (2008-12) , صفحات (111-129)

عنوان : ( بررسی پدیده برگشت پذیری در فرایند خمشی-کششی U شکل صفحات ناهمسانگرد )

نویسندگان: مهران کدخدایان , محمد اسماعیل گل مکانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله اثر عواملی همچون ضخامت ورق، نیروی ورقگیر، ضریب اصطکاک، جنس ورق، ناهمسانگردی صفحه ای ورق، جهت برش ورق نسبت به جهت نورد، نقش مدلهای سخت شوندگی و شعاعهای راکورد سمبه و ماتریس بر روی میزان برگشت پذیری در یک فرایند خمشی-کششی U شکل مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. به این منظور شبیه سازی سه بعدی این فرایند توسط روش المان محدود و با استفاده از نرم افزار Ansys بر روی سه جنس مختلف از آلیاژهای آلومینیومی و فولادی انجام گرفت و با ساخت یک قالب به مطالعة این فرآیند به صورت آزمایشگاهی پرداخته شد. نتایج قسمتی از بررسی های انجام شده حاکی از رابطة مستقیم میزان نرمال ناهمسانگردی صفحه ای ورق با زوایای برگشت پذیری است و همچنین نشان دهندة نقش مهم نیروی ورقگیر در تأثیر جهت برش ورق بر روی میزان برگشت پذیری می باشد. مقایسة نتایج بدست آمده از شبیه سازی با کار آزمایشگاهی نشان دهندة تطابق خوب این دو روش در تجزیه وتحلیل این فرایند می باشد.

کلمات کلیدی

, برگشت پذیری, فرایند خمشی-کششی, صفحات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010843,
author = {کدخدایان, مهران and گل مکانی, محمد اسماعیل},
title = {بررسی پدیده برگشت پذیری در فرایند خمشی-کششی U شکل صفحات ناهمسانگرد},
journal = {مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME},
year = {2008},
volume = {10},
number = {2},
month = {December},
issn = {1605-9727},
pages = {111--129},
numpages = {18},
keywords = {برگشت پذیری، فرایند خمشی-کششی، صفحات ناهمسانگرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پدیده برگشت پذیری در فرایند خمشی-کششی U شکل صفحات ناهمسانگرد
%A کدخدایان, مهران
%A گل مکانی, محمد اسماعیل
%J مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME
%@ 1605-9727
%D 2008

[Download]