اولین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند , 2007-08-29

عنوان : ( طراحی کنترل کننده فازی جهت جداسازی نسبی سرویس براساس احتمال اتلاف )

نویسندگان: محمدحسین یغمائی مقدم , ریحانه مددی یان , مونا فرزام , عبدالرضا سوادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کیفیت سرویس یکی از مباحث مهم در اینترنت امروزی می باشد.احتیاجات کیفیت سرویس برنامه ها و کاربران مختلف اینترنت متفاوت است. روش های متفاوتی برای تامین کیفیت سرویس مورد نیاز در اینتر نت ارائه شده است. یکی از روش های جدید تامین کیفیت سرویس، مدل سرویس های جدا شده نسبی می باشد. دراین مقاله، یک مدل فازی مناسب برای تامین کیفیت سرویس درسرویس های جدا شده نسبی ارائه شده است. مدل ارائه شده مبتنی بر روش JOBS که از جدیدترین روش های جداسازی سرویس ها است، می باشد. مدل پیشنهادی درمحیط شبیه ساز ns2 پیاده سازی و مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان دهنده برتری روش پیشنهادی فازی نسبت به روش غیرفازی می باشد.

کلمات کلیدی

, کیفیت سرویس , سرویس های جدا شده نسبی, سرویس های جدا شده مطلق, سیستم های فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010850,
author = {یغمائی مقدم, محمدحسین and مددی یان, ریحانه and فرزام, مونا and سوادی, عبدالرضا},
title = {طراحی کنترل کننده فازی جهت جداسازی نسبی سرویس براساس احتمال اتلاف},
booktitle = {اولین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کیفیت سرویس ، سرویس های جدا شده نسبی، سرویس های جدا شده مطلق، سیستم های فازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی کنترل کننده فازی جهت جداسازی نسبی سرویس براساس احتمال اتلاف
%A یغمائی مقدم, محمدحسین
%A مددی یان, ریحانه
%A فرزام, مونا
%A سوادی, عبدالرضا
%J اولین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند
%D 2007

[Download]