دانش کشاورزی, دوره (18), شماره (3), سال (2010-9) , صفحات (187-197)

عنوان : ( تعیین انرژی قابل سوخت ساز پودر گوشت و استخوان در خروس های بالغ لگهورن )

نویسندگان: حسین جانمحمدی , حسن نصیری مقدم , جواد پور رضا , محسن دانش مسگران , ابوالقاسم گلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انرژی قابل سوخت ساز شش نمونه پودر گوشت و استخوان با 35 خروس بالغ لگهورن با میانگین وزن 1868± .2/68 در قالب طرح کاملا تصادفی در 7 گروه تعیین شد. یک گروه از آنها جهت تعیین دفع انرژی با منشاء داخلی مورد استفاده قرار گرفت...

کلمات کلیدی

, انرژی قابل سوخت ساز, پودر گوشت و استخوان, خروسهای بالغ لگهورن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010851,
author = {حسین جانمحمدی and نصیری مقدم, حسن and جواد پور رضا and دانش مسگران, محسن and گلیان, ابوالقاسم},
title = {تعیین انرژی قابل سوخت ساز پودر گوشت و استخوان در خروس های بالغ لگهورن},
journal = {دانش کشاورزی},
year = {2010},
volume = {18},
number = {3},
month = {September},
issn = {1680-242X},
pages = {187--197},
numpages = {10},
keywords = {انرژی قابل سوخت ساز، پودر گوشت و استخوان، خروسهای بالغ لگهورن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین انرژی قابل سوخت ساز پودر گوشت و استخوان در خروس های بالغ لگهورن
%A حسین جانمحمدی
%A نصیری مقدم, حسن
%A جواد پور رضا
%A دانش مسگران, محسن
%A گلیان, ابوالقاسم
%J دانش کشاورزی
%@ 1680-242X
%D 2010

[Download]