رستنیها-Rostaniha, ( ISI ), دوره (6), شماره (6), سال (2005-4) , صفحات (107-117)

عنوان : ( آناتومی هفت گونه Cleome در خراسان )

نویسندگان: محمود ذکائی , محبت نداف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آناتومی هفت گونه Cleome در خراسان

کلمات کلیدی

آناتومی هفت گونه Cleome در خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010909,
author = {ذکائی, محمود and نداف, محبت},
title = {آناتومی هفت گونه Cleome در خراسان},
journal = {رستنیها-Rostaniha},
year = {2005},
volume = {6},
number = {6},
month = {April},
issn = {1608-4306},
pages = {107--117},
numpages = {10},
keywords = {آناتومی هفت گونه Cleome در خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آناتومی هفت گونه Cleome در خراسان
%A ذکائی, محمود
%A نداف, محبت
%J رستنیها-Rostaniha
%@ 1608-4306
%D 2005

[Download]