پژوهش در علوم ورزشی, شماره (12), سال (2006-10) , صفحات (15-32)

عنوان : ( بررسی ارتباط تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران تربیت بدنی مرد آموزشگاه های نواحی هفت گانه مشهد )

نویسندگان: مهدی طالب پور , فرشاد امامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران تربیت بدنی مرد آموزشگاه های نواحی هفت گانه مشهد است. این پژوهش به روش توصیفی - همبستگی و به شکل میدانی اجرا شده است.

کلمات کلیدی

, نگرش , تعهد سازمانی , دلبستگی شغلی, دبیران تربیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010931,
author = {طالب پور, مهدی and فرشاد امامی},
title = {بررسی ارتباط تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران تربیت بدنی مرد آموزشگاه های نواحی هفت گانه مشهد},
journal = {پژوهش در علوم ورزشی},
year = {2006},
number = {12},
month = {October},
issn = {1735-7314},
pages = {15--32},
numpages = {17},
keywords = {نگرش - تعهد سازمانی - دلبستگی شغلی-دبیران تربیت بدنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ارتباط تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران تربیت بدنی مرد آموزشگاه های نواحی هفت گانه مشهد
%A طالب پور, مهدی
%A فرشاد امامی
%J پژوهش در علوم ورزشی
%@ 1735-7314
%D 2006

[Download]