اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (22), شماره (2), سال (2009-3) , صفحات (15-31)

عنوان : ( نگرشی زیست محیطی بر نقش بیمه گندم آبی در استان خراسان شمالی )

نویسندگان: الهام شکری , محمد قربانی , علیرضا کوچکی , شهناز دانش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، تاثیر بیمه بر مصرف نهاده‌های شیمیایی (اثرات زیست محیطی بیمه) مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های مورد نیاز این مطالعه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده، از 150 کشاورز گندم‌کار بیمه شده و بیمه نشده استان خراسان شمالی در سال 1383 جمع‌آوری شد. نتایج این بررسی نشان داد که متغیرهای تحصیلات، اندازه خانوار، مالکیت مزرعه، پراکندگی مزرعه، شرکت در کلاس‌های ترویجی، سطح زیر کشت و ریسک‌گریزی بر تقاضای بیمه تاثیر مثبت و سن کشاورز و دریافت غرامت تاثیر منفی دارند. احتمال پذیرش بیمه از سوی گندم‌کاران باعث کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی و در نتیجه افزایش منافع زیست محیطی می‌شود. با توجه به یافته‌های مطالعه، تلاش برای پوشش بیمه‌ای کلیه کشاورزان گندم‌کار، آموزش‌های مرتبط با مصرف نهاده‌های شیمیایی و هدف گیری گروه‌های هدف متمایل به بیمه به عنوان راه‌کار ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, کودها, منافع زیست‌محیطی, پروبیت, تابع تقاضا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010933,
author = {شکری, الهام and قربانی, محمد and کوچکی, علیرضا and دانش, شهناز},
title = {نگرشی زیست محیطی بر نقش بیمه گندم آبی در استان خراسان شمالی},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2009},
volume = {22},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-4722},
pages = {15--31},
numpages = {16},
keywords = {کودها، منافع زیست‌محیطی، پروبیت، تابع تقاضا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگرشی زیست محیطی بر نقش بیمه گندم آبی در استان خراسان شمالی
%A شکری, الهام
%A قربانی, محمد
%A کوچکی, علیرضا
%A دانش, شهناز
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2009

[Download]