نامه انجمن, سال (2006-8) , صفحات (28-49)

عنوان : ( بوطیقای مرگ در شعر سنایی و خیام )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی , محمدرضا براتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تلقی سنایی نسبت به پدیده مرگ متنوع و گسترده است. او از دیدگاههای مختلف به این موضوع پرداخته استدو پدیده مرگ و زندگگی نیز بیش از هرچیز ذهن خیام را به خود متوجه کرده است. در این مقاله به بررسی مرگ و جنبه های گوناگون آن در شعر این دو شاعر تقریبا همعصر بررسی شده است

کلمات کلیدی

, مرگ, حیات, جاودنگی, سنایی, خیام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010937,
author = {یاحقی, محمدجعفر and براتی, محمدرضا},
title = {بوطیقای مرگ در شعر سنایی و خیام},
journal = {نامه انجمن},
year = {2006},
month = {August},
issn = {1608-6643},
pages = {28--49},
numpages = {21},
keywords = {مرگ، حیات، جاودنگی،سنایی، خیام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بوطیقای مرگ در شعر سنایی و خیام
%A یاحقی, محمدجعفر
%A براتی, محمدرضا
%J نامه انجمن
%@ 1608-6643
%D 2006

[Download]