مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME, دوره (11), شماره (2), سال (2009-11) , صفحات (7-29)

عنوان : ( بیشینه سازی سختی صفحات با استفاده از روش بهینه ‌سازی تکاملی سازه‌ها (ESO) )

نویسندگان: محمد حسین ابوالبشری , فرزاد شهابیان مقدم , سیدمحمود حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش بهینه ‌سازی تکاملی سازه‌ها، (Evolutionary structural optimization) ESO، که بر اساس حذف یا جابجایی تدریجی مصالح ناکارآمد از سازه در یک فرایند چرخه‌ای استوار است،‌ تا کنون برای بهینه ‌سازی جنبه‌‌های مختلف عملکردی یک سازه استفاده شده است. در این مقاله روش ESO برای بهینه ‌سازی شکل صفحات مربعی با وزن ثابت و ضخامتهای گسسته، با هدف بیشینه سازی سختی آن به کار گرفته می‌شود. در این پژوهش پنج مجموعه ضخامت صفحه گسسته، یعنی صفحات با سه، پنج، هفت، نه و یازده ضخامت بررسی شده است. در شکلهای بهینه به دست آمده، تغییر مکان نقطه هدف تا %44 کاهش یافته است. افزون بر این، اثر تعداد ضخامتها و اندازه اجزا روی شکل بهینه و تغییر مکان نقطه هدف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که افزایش تعداد ضخامتها در صفحات با تکیه‌گاههای گیردار باعث کاهش سختی شکلهای بهینه ‌شده، ولی در صفحات با تکیه‌گاههای مفصلی، در پنج و هفت ضخامت باعث افزایش سختی آنها گردیده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، کوچک شدن اندازه اجزا نیز موجب افزایش سختی صفحات می‌گردد.

کلمات کلیدی

, بهینه ‎سازی صفحات, سختی سازه‎ها, روش ESO
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010965,
author = {ابوالبشری, محمد حسین and شهابیان مقدم, فرزاد and حسینی, سیدمحمود},
title = {بیشینه سازی سختی صفحات با استفاده از روش بهینه ‌سازی تکاملی سازه‌ها (ESO)},
journal = {مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME},
year = {2009},
volume = {11},
number = {2},
month = {November},
issn = {1605-9727},
pages = {7--29},
numpages = {22},
keywords = {بهینه ‎سازی صفحات، سختی سازه‎ها، روش ESO},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بیشینه سازی سختی صفحات با استفاده از روش بهینه ‌سازی تکاملی سازه‌ها (ESO)
%A ابوالبشری, محمد حسین
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%A حسینی, سیدمحمود
%J مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME
%@ 1605-9727
%D 2009

[Download]